Cenník poplatkov za realitné služby

Reality holding+, s.r.o. (ďalej ako sprostredkovateľ) ako poskytovateľ služieb súvisiacich s inzerciou, s realitnou činnosťou, sprostredkovaním predaja a kúpy, prenájmu, prevodu nehnuteľností na základe zákonov o ochrane spotrebiteľa v Slovenskej republike vydáva túto informáciu pre svojich klientov:

Na základe zmluvného vzťahu s klientmi: predávajúci, kupujúci, prenajímatelia, nájomcovia, členovia bytových družstiev a budúci nadobúdatelia členských práv k bytom pre ktorých vykonáva spoločnosť služby s cieľom ukončenia sprostredkovateľskej činnosti uzatvorením sprostredkúvanej služby:

  1. všetky služby poskytnuté zmluvným stranám počas platnosti sprostredkovateľských zmlúv (písomne i ústne) vykonáva bezodplatne pre prípad, že nebude sprostredkovaná požadovaná služba pričinením sprostredkovateľa počas platnosti sprostredkovateľských zmlúv
  2. všetky služby poskytnuté zmluvným stranám počas platnosti sprostredkovateľských zmlúv (písomne i ústne) pre prípad, že bude sprostredkovaná požadovaná služba pričinením sprostredkovateľa počas platnosti sprostredkovateľských zmlúv a dôjde k uzatvoreniu požadovanej zmluvy medzi klientom (vlastníkom) a záujemcom o službusú zahrnuté v odmene za sprostredkovanie (provízia)
  3. všetky služby poskytnuté zmluvným stranám Vlastníkovi, Prenajímateľovi, Záujemcovi o kúpu, prenájom nehnuteľností, prevodcom a nadobúdateľom členských práv k družstevným bytom pre prípad, že bude sprostredkovaná požadovaná služba alebo príkaz klienta pričinením sprostredkovateľa a zmluvná strana od vykonanej služby odstúpi, službu nebude možné pre prekážky na strane zmluvnej strany (sprostredkovanie prevodu nehnuteľností, príkaz na rezerváciu pre kúpu) ukončiť je povinná táto zmluvná strana uhradiť poplatky za vykonané činnosti a služby nasledovne:

Poplatkový cenník za poskytovanie služieb súvisiacich realitnou a inzertnou službou pre klientov v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z.

Len v prípade odstúpenia od sprostredkovávanej služby.

30,-€

Náber nehnuteľnosti

Poplatok za uskutočnenie návštevy za účelom nabratia nehnuteľností od vlastníka do ponuky na inzerciu, predaj, nájom a iný prevod a kúpu; každé ďalšie rokovanie s klientom o podmienkach spolupráce.

30,-€

Obhliadky

Poplatok vzniká na základe: vykonanej obhliadky s záujemcom; s znalcom pre účel úveru; na základe každej ďalšej obhliadky za účelom získania záujemcu o kúpu, prevod, nájom (od vlastníka); na základe každej obhliadky vykonanej pre záujemcu.

50,-€

Náklady realitnej kancelárie

Kontaktovanie klientov telefonicky, elektronickou poštou, zadaním do interného systému RK, obsluhou call centra, obvolaním priamo maklérom sprostredkovateľa pre dohodnutie náberu, obhliadky.

0,8€ alebo 1,5€ denne

Inzercia

Inzerát zadaný denne na cca 250 portáloch bez topovania = 0,80€. Inzerát topovaný na prvej strane portálu na portáloch = 1,50€.

15,-€ za každú začatú polhodinu

Osobná asistencia v RK

Poplatok vzniká na základe: osobná prítomnosť zástupcu RK pre potreby klientov, ktoré nie sú uvedené v iných bodoch (napríklad zameranie geometrickým plánom, účasť v banke pri vybavovaní úveru, vyplatenie zostatku úveru, rokovanie s finančným poradcom, exekútorom, odstraňovanie tiarch z LV).

podľa dokladu

Úhrada dokumentov a poplatkov

Poplatky, ktoré sprostredkovateľ uhradil v súvislosti so sprostredkovaním najmä: poplatok za LV, snímku z mapy s úradným overením; poplatok za znalecký posudok; poplatok za geometrický plán; poplatky stavebného úradu, archívnych inštitúcií, hygieny a pod.

0,8€ za km

Náhrada za pohonné hmoty

Poplatok vzniká na základe: každej vykonanej cesty maklérom pre činnosti súvisiace s úkonmi smerujúcimi k náberu nehnuteľností, sprostredkovaniu, dokončeniu sprostredkovania, ak je vzdialenosť k cieľu cesty viac ako 5 km; (vzdialenosť bude určená podľa www.google.com/maps - trasa).

50,-€

Zabezpečenie zmluvných dokumentov

Poplatok vzniká na základe: spísanej zmluvy o sprostredkovaní inzercie, predaja, prenájmu, a pod.; spísanej rezervačnej zmluvy, trojstrannej zmluvy klientov a RK; kopírovanie dokladov od klienta (nadobúdací titul a pod.).

100,-€

Zabezpečenie návrhu zmlúv

Poplatok vzniká na základe: vypracovanej zmluvy o budúcej kúpe, nájme nehnuteľností; vypracovanej kúpnej zmluvy; vypracovanej nájomnej zmluvy.

50,-€ a viac

Ďalšie právne služby

Za právne služby spojené s ukončením zmluvných vzťahov (odstúpenie, nemožnosť prevodu, a pod...), iných právnych úkonov (napr. zrušenie alebo zriadenie vecného bremena, výmaz tiarch, zápis GP a pod...).

Cenník vychádza zo vzorového cenníka Slovenskej realitnej akadémie pre RK.
Schválené uznesením Valného zhromaždenia spoločnosti 30.06.2014

Prebieha načítavanie