Súhlasiť alebo nesúhlasiť s trvalým pobytom inej osoby vo Vašej nehnuteľnosti? Aké sú možné riziká?

 

Ak Váš priateľ, známy či rodinný príslušník požiada o súhlas, aby si mohol vo Vašej nehnuteľnosti prihlásiť trvalý pobyt, je potrebné si zvážiť i možné riziká, ktoré z toho vyplývajú. Aká je administratíva, ak mu budete chcieť následne trvalý pobyt zrušiť?

Na prihlásenie trvalého pobytu inej osoby vo Vašej nehnuteľnosti sa vyžaduje Váš súhlas.

Právnym predpisom, ktorý upravuje postup pri prihlasovaní osoby k trvalému (prechodnému) pobytu v určitej nehnuteľnosti je zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o hlásení pobytu občanov“).

V zmysle § 3 ods. 8 zákona o hlásení občanov, občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b). Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak sa bude chcieť niekto vo Vašom byte, prípadne rodinnom dome prihlásiť k trvalému pobytu, musí predložiť ohlasovni pobytu Váš súhlas, prípadne súhlas ostatných podielových spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom. Ďalšou možnosťou je samozrejme osobná prítomnosť vlastníka (spoluvlastníkov) na ohlasovni pobytu.

Ak má u Vás niekto trvalý pobyt – dôsledky a (ne)výhody?

V zmysle § 3 ods. 3 zákona o hlásení občanov, prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a máevidenčný charakter. Mnohí obyvatelia sa obávajú následkov s udelením súhlasu s trvalým pobytom pre známých, priateľov, či rodinných príslušníkov. V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je potrebné  zdôrazniť, že trvalý pobyt nezakladá žiadne právo prihláseného k nehnuteľnosti, avšak vzhľadom na skutočnosť, že adresa pobytu je smerodajnou informáciou pre doručovanie rôznych výziev, prípadne súdnych podaní, môže vlastníka nehnuteľnosti dostať prihlásená osoba do rôznych situácií popísaných nižšie.

Je potrebné si uvedomiť, že:

1.     Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže požiadať príslušné orgány o informáciu o trvalom (prechodnom) pobyte osoby, z akéhokoľvek dôvodu a získa informáciu, že daná osoba má pobyt vo Vašej nehnuteľnosti (§23 zákona o hlásení občanov). Bližšie informácie nájdete v našom článku.

2.     Príslušné úrady, resp. súdy budú doručovať rôzne výzvy a žiadosti o vyjadrenia na adresu trvalého (prechodného) pobytu danej osoby. Prakticky, v označenej schránke nájdete žlté lístky z pošty určené pre osoby prihlásené na trvalý (prechodný) pobyt vo Vašej nehnuteľnosti. Na adrese trvalého (prechodného) pobytu môže danú osobu hľadať i polícia.

3.     Ak je voči osobe, ktorá je u Vás prihlásená k trvalému pobytu, vedená exekúcia (predajom hnutelných vecí), môže dôjsť k situácii, že Vás navštívi súdny exekútor za účelom spísania hnutelného majetku danej osoby. V prípade, že zahrnie do súpisu i Vaše hnuteľné veci, bude potrebné sa osobitnou excindačnou žalobou domáhať ich vylúčenia z exekúcie a preukázať, že patria naozaj Vám a nie povinnému z exekúcie.

Týmto osobám zrušíte trvalý pobyt ťažko

 V prípade, ak budete súhlasiť s prihlásením na trvalý pobyt vo Vašej nehnuteľnosti manžela/manželky alebo nezaopatreného dieťaťa je potrebné byť uzrozumený s tým, že následne nie je možné tento trvalý pobyt zrušiť. V zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona o hlásení občanov totižnávrh (na zrušenie trvalého pobytu) nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. Vlastník nehnuteľnosti preto musí obvykle čakať na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva prípadne skutočnosť, kedy dieťa nebude považované za nezaopatrené.

Ako odhlásiť inej osobe trvalý (prechodný) pobyt v nehnuteľnosti?

Zrušiť prechodný pobyt je pomerne jednoduché. Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený. Avšak v prípade trvalého pobytu je potrebné predložiť ohlasovni rôzne doklady v závislosti od dôvodu zrušenia trvalého pobytu. Pred zrušením trvalého pobytu inej osoby je vhodné túto osobu písomne vyzvať k odhláseniu trvalé pobytu v nehnuteľnosti. Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu občana (a neprihlási sa k pobytu na inom mieste sám) je následne miestom jeho trvalého pobytu obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.

Záver

Súhlas s prihlásením na trvalý ale i prechodný pobyt osoby vo Vašej nehnuteľnosti je potrebné si starostlivo premyslieť, zvážiť i možné riziká a byť s nimi uzrozumený.Naďalej však platí, že ide o údaje, ktoré majú evidenčný charakter a žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti nezakladajú.

 

Zdroj : https://www.pravnenoviny.sk/suhlasit-alebo-nesuhlasit-s-trvalym-pobytom-inej-osoby-vo-vasej-nehnutelnosti-ake-su-mozne-rizika

Publikované dňa 01.11.2017

Prebieha načítavanie