Povinnosť podať daňové priznanie - daň z nehnuteľnosti do 31.1.2017

Určite Ste si energie, správcu, elektrinu či trvalý pobyt vysporiadali a prepísali hneď.

Čaká Vás ešte v tomto období daňová povinnosť a platba dane na rok 2017.

Podanie daňového priznania za daň z nehnuteľností termín: najneskôr do 31.01.2017

 

Kto podáva daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie?

Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016:

Budem podávať DP každý rok?

V ďalších rokoch v prípade že u Vás nenastane zmena daňové priznanie už nepodávate.

 

Koľko a kedy zaplatím?

Každá obec  a mesto má v zmysle zákona a záväzného nariadenia obce a mesta  individuálne určené sadzby dane

Daňovník v daňovom priznaní nevyčísľuje daň z nehnuteľností tak, ako je tomu v prípade dane z príjmov. V priznaní alebo v čiastkovom priznaní uvádza skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet dane (napr. rozlohu pozemku v metroch štvorcových, počet nadzemných podlaží). Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň. (Sadzby dane a formuláre na podanie daňového priznania sú prístupné na úrade, i na internetových stránkach obcí a miest, aj v prílohe).

O daňovej povinnosti správca dane  rozhodne výmerom, ktorý doručí daňovníkovi. Rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na rok 2017, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane. Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Kde podám DP?

Miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľností magistráty mesta.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v osobitných prípadoch

A to v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti DEDENÍM alebo DRAŽBOU

V týchto prípadoch  daňová povinnosť vzniká  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v  ktorom sa dedič alebo dražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Tlačivá na podanie daňového priznania k nehnuteľnosti si nájdete na stránke: https://www.finance.gov.sk

Publikované dňa 16.01.2017

Prebieha načítavanie