Nezabudnite na aktualizáciu údajov na liste vlastníctva

 Hlásenie zmien v operáte Katastra nehnuteľností

Predáte či kúpite nehnuteľnosť,zmeníte trvalý pobyt, vybavíte si nový občiansky preukaz.

Vstúpite do zväzku manželského a zmeníte priezvisko (opäť nový občiansky preukaz)

Doštudujete vysokú školu, získate titul a dáte si ho zapísať do Občianskeho preukazu.

Samozrejme následne nahlásite zmenu v zdravotnej poisťovni, u lekára, v banke a iných inštitúciách, kde sa preukazujete občianskym preukazom.

Avšak veľmi málo ľudí vie, že akékoľvek  zmeny identity , Ste povinní do 30 dní od kedy sa zmena udiala ohlásiť aj Okresnému úradu – katastrálny odbor a požiadať o vykonanie zápisu zmeny.

§ 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností znie:

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinné

a)     dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto:

a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,

b) nepredloží na výzvu Okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom,

c) neoznačí na výzvu Okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinný to urobiť,

d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jeho účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,

e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,

f) úmyselne ohlási Okresnému úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom,

g) úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra,

h) neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác,

i) overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v odbore pozemkových úprav, pri ktorých sa nedodržali náležitosti podľa § 65 ods. 1.

Za priestupok môže Obecný úrad uložiť pokutu.

Ohlasovanie zmien údajov katastra sa vykonáva na tlačive „Hlásenie zmien“, na tom Okresnom úrade, kde je Vaša nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností evidovaná, tlačivá poskytne Okresný úrad, odbor katastrálny, nachádzajú sa aj na webových stránkach úradov. Zmena údajov sa na základe hlásenia zmien zapíše do katastra nehnuteľností.

Prikladáme Vám aj vzor tlačiva na ohlásenie zmeny, ktoré si vyplníte podľa údajov z LV a doplníte svoje osobné údaje. K tlačivu je nutné priložiť listinu preukazujúcu zmeny, napríklad pri zmene  trvalého pobytu, overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu

Ak budete podávať tlačivo osobne úrade na podateľni  katastrálneho odboru, tak si pracovník iba opíše Vaše údaje z Občianskeho preukazu a nie je nutná kópia.

Po  podaní  tlačivaohlásenia zmien na príslušný Okresný úrad – odbor katastrálny úrad vykoná zmenu údajov záznamom bez poplatku.

Pokiaľ sa rozhodnete predávať nehnuteľnosti, a nemáte tieto zmeny vykonané na liste vlastníctva v evidencii katastra nehnuteľností, je potrebné vopred uviesť do súladu údaje katastra nehnuteľností.

Naši makléri Vám odborne vopred poradia a pomôžu s vykonaním zmien na liste vlastníctva, aby zodpovedali  aktuálnym údajom o vlastníkoch nehnuteľností.


Formulár na nahlásenie zmien

Publikované dňa 23.01.2017

Prebieha načítavanie