Informácia pre dotknuté osoby

Vytvorila JUDr. Mária Mareková, konateľka spoločnosti Reality holding+, s.r.o. Žilina dňa 15.05.2018.

1.1 O spoločnosti

Reality holding+, s.r.o. (Rh+) zabezpečuje služby klientom a záujemcom o predaj, kúpu, prenájom, prevod práv nehnuteľností v Slovenskej republike. Medzi základné služby patrí sprostredkovanie predaja, prenájmu nehnuteľností, náber nehnuteľností do ponuky realitnej spoločnosti, (ďalej len realitná činnosť) zabezpečenie vytvorenia ponuky klienta pre inzercie nehnuteľností, ponuku nehnuteľností záujemcom o kúpu nehnuteľností, zabezpečenie obhliadok nehnuteľností, sprostredkovanie služieb súvisiacich s predajom a kúpou nehnuteľnosti po výbere konkrétnej nehnuteľnosti záujemcom o kúpu, evidenciu vytvorených ponúk od klientov. Podrobné informácie o poskytovaných službách sú dostupné na webových stránkach www.realityholding.sk.

Spoločnosť vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).

Spoločnosť prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým klientov ponúkajúcich na predaj či iný prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, osobné údaje poskytovateľov služieb na základe mandátnych zmlúv (maklérov), osôb uchádzajúcich sa o spoluprácu pri realitnej činnosti spoločnosti a zamestnancov. Ich podrobnejší popis je uvedený nižšie.

1.2 Práva dotknutých osôb

Pre účely spracovania naberaných nehnuteľností platí zákonná zásada, že súhlas sa v zmluve o poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností nevyžaduje, lebo je to oprávnený záujem spoločnosti sprostredkovať predaj, prenájom, prevod nehnuteľnosti dotknutej osobe.

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti na adrese : Bôrická 13, 010 01 Žilina, a na pobočkách v mestách Bojnice, Komárno, Martin, Poprad, Trenčín, Žilina.

Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS Rh+:

Právo podľa GDRP Potrebné overenie dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo na opravu OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou Nevzťahuje sa

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb.

1.3 Kontaktné údaje spoločnosti

Reality holding+, s.r.o.,
Bôrická 13, 010 01 Žilina
tel: +421 080 500 010, +421 917 206 206
e-mail: info@realityholding.sk,
web: www.realityholding.sk

1.4 Zoznam IS spoločnosti

Organizácia spracúva osobné údaje v nasledovných IS:

  1. Ponuka nehnuteľností náber, vytvorenie web zákazky
  2. Reklamné a inzertné služby (marketingové služby)
  3. Sprostredkovanie predaja a kúpy (rezervácie)
  4. Nábor poskytovateľov služieb
  5. Zoznam poskytovateľov služieb
  6. Personalistika a mzdy
  7. Ekonomika a účtovné doklady
  8. Správa registratúry
  9. Development

1.5 Získanie súhlasu

Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS organizácie podľa predchádzajúceho bodu pod č. 1,2 je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby ak nie je uzatvorená zmluva o sprostredkovaní predaja, prenájmu, záujemcu o kúpu a prenájom, rezerváciu nehnuteľností. Pre získanie súhlasu sa použije Formulár pre získanie súhlasu so spracúvaním OÚ.

Kontaktujte nás - ochrana osobných údajov

Pre odoslanie formuláru musíte vyplniť všetky polia.

Prebieha načítavanie